Borsa de treball (Empreses)

El CIFP Juníper Serra posa a l’abast de les empreses dels sectors relacionats amb els nostres estudis un servei mitjançant el qual poden fer arribar les seves ofertes de treball a alumnat titulat al nostre centre.

Per poder enviar ofertes de feina les empreses s’han de registrar prèviament emplenant aquest formulari de registre.  

Les ofertes de feina enviades, després de ser validades pel centre, es publicaran a la plataforma EmpleaFP on únicament les rebrà l’alumnat titulat al CIFP Juníper Serra. 

La plataforma EmpleaFP també vos dona l’oportunitat de registrar-vos com empresa per publicar les vostres ofertes directament. En aquest cas les ofertes les podran consultar totes les persones registrades a la plataforma. 

Publiqueu la vostra oferta de treball

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, El CIFP Juníper Serra amb C.I.F. S0718090D us informa que les dades d'empresa, així com les dades de contacte facilitades, seran tractades per l'entitat amb la finalitat de publicar la vostra oferta d'ocupació a la plataforma web empleaFP www.empleafp.com. Atenent la seva sol•licitud, aquestes dades personals seran publicades a la plataforma d'ocupació esmentada per tal que tercers professionals puguin tenir coneixement de la seva oferta, contactin amb la seva entitat si ho desitgen o els facin arribar el seu CV o qualsevol altra informació relacionada amb aquesta. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets recollits a la normativa esmentada, remetent una sol•licitud per escrit a l'adreça Camí de Son Cladera 20 de Palma o a través de l'adreça de correu electrònic borsadetreball@cifpjuniper.com adjuntant fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent. Podeu sol•licitar informació addicional sobre la manera com tractem les vostres dades adreçant-vos al correu electrònic borsadetreball@cifpjuniper indicat més amunt.SI NO HI HA ERRADES A LA INFORMACIÓ PUBLICADA POT CONTESTAR A L'EMAIL REBUT DIENT QUE LA INFORMACIÓ ÉS CORRECTA