HOT33 Tècnic Superior en Guia, informació i assistències turístiques

tour guide

CICLE GRAU SUPERIOR - MODALITAT VIRTUAL

Objectius.
Proporcionar els coneixements necessaris per a la formació de professionals capaços de comercialitzar les destinacions turístiques, crear productes turístics de base territorial, assistir i guiar grups i gestionar serveis d’informació turística.
Perfil professional.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector turístic, entès aquest en el seu sentit més ampli, la qual cosa inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com a destinacions i punts d’informació entre uns altres. Està a més capacitat per a la creació i implantació de plans i activitats de desenvolupament locals, lligats al mateix sector.

Es tracta tant de treballadors per compte d’altri com a pròpia, incloent la possibilitat d’ocupar llocs en administracions públiques o ens de característiques similars (consorcis, patronats, etc.).

Duració.

2000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu:

1560 hores distribuïdes setmanalment en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0171

Estructura del mercat turístic (1) (2)

100 h

3 h

0172

Protocol i relacions públiques (2)

110 h

3 h

0173

Màrqueting turístic (2)

150 h

5 h

0383

Destinacions turístiques (1) (2) (3)

270 h

9 h

0384

Recursos turístics (2)

110 h

3 h

0179

Anglès (2)

130 h

4 h

0389

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

0385

Serveis d’informació turística (3)

130 h

7 h

0386

Processos d’assistència i guia

140 h

7 h

0387

Disseny de productes turístics (*)

140 h

7 h

0180

Segona llengua estrangera (alemany) (2)

130 h

6 h

0390

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

3 h

1. Mòduls professionals de suport
2. Mòduls professionals transversals a d’altres títols de Formació Professional
3. Mòduls professionals amb part en llengua anglesa
*. Per cursar aquest mòdul abans s’han d’haver superat els mòduls: 0383  Destinacions turístiques i 0384  Recursos turístics
Formació en centres de treball i Projecte d’agències de viatge i gestió d’esdeveniments.

400 hores de 0391  Formació en centres de treball en el primer trimestre del tercer curs. (convocatòria no ordinaria de setembre)

40 hores de 0388  Projecte de guia, informació i assistències turístiques en el primer trimestre del tercer curs. (convocatòria no ordinaria de setembre)

Quines són les sortides professionals?
Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:
 • Guia local
 • Guia acompanyant.
 • Guia en emplaçaments de bens d’iinterès cultural.
 • Informador/a turístic/a.
 • Cap d’oficines d’informació.
 • Promotor/a turístic/a .
 • Tècnic/a d’empresa de consultoria turística .
 • Agent de desenvolupament turístic local .
 • Hostessa/Assistent en mitjans de transporte terrestre o marítim.
 • Asisstent en terminals (estacions, ports i aeroports ) .
 • Encarrregat/da de facturació en terminals de transport.
 • Assistent en fires, congressos i convencions .
 • Encarrregat/da de serveis en esdeveniments