POAP

Preguntes frequents POAP

A. Proves d’accés

 1. Havent superat un cicle formatiu de grau mitjà, s’ha de fer la prova d’accés a grau superior?

No, les persones que han superat un cicle formatiu de grau mitjà compleixen un dels requisits que permeten l’accés directe als cicles de grau superior segons la LOMQE, per la qual cosa no es poden presentar a la prova d’accés de grau superior. 

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior està adreçada a les persones que no reuneixen cap requisit d’accés a aquests cicles. 

 1. S’han eliminat les proves d’accés?

No. Les proves d’accés es segueixen oferint a aquelles persones que no tenen els requisits d’accés al cicle formatiu que volen cursar.

B. Accés a FP

 1. Quins són els requisits d’accés a un cicle formatiu de grau mitjà?

L’accés a un cicle formatiu de grau mitjà es pot fer per tres vies que, a nivell general requereix algun dels següents títols:

   • Via ESO

    • Títol de graduat en ESO

    • Títol de tècnic (cicle formatiu de grau mitjà)

    • Títol de tècnic auxiliar (FP1)

   • Via FPB

    • Títol de tècnic professional bàsic

   • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors)

    • Prova d’accés a grau mitjà 

 1. Quins són els requisits d’accés a un cicle formatiu de grau superior?

L’accés a un cicle formatiu de grau superior es pot fer per tres vies que, a nivell general requereixen els següents títols:

     •  Via Batxiller
      • Títol de batxiller

      • Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP)

      • Títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent (cicle formatiu de grau superior o equivalent)

      • Titulació universitària o equivalent

     • Via títol de grau mitjà

      • Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà)

     • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors)

      • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior (o tenir l’exempció de fer totes les parts)

      • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 1. Puc accedir a un cicle formatiu de grau superior (CFGS) a partir d’un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si no són de la mateixa família professional?

Sí, es pot accedir a un CFGS a partir d’un CFGM de qualsevol família professional. No obstant, s’apliquen els criteris per adjudicar les places reservades per a la via d’accés amb títol de tècnic.

C. PROVES LLIURES

 1. Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu.

 1. Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics han de dur a terme les proves lliures corresponents als cicles que es cursen presencialment al centre. No obstant això, a la convocatòria anual es concreten els cicles i mòduls dels quals es poden fer proves lliures.

Els centres tenen l’obligació d’acceptar totes les sol·licituds d’inscripció a les proves lliures que rebin i de dur a terme les proves dels mòduls oferts a la convocatòria. 

 1. Requisits per a la inscripció

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

   • Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.

   • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

 Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, és necessari: 

   • Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.

   • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova. 

D. PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 1. QUÈ ÉS EL PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS?

És un procés que consisteix a avaluar i acreditar les teves competències professionals (coneixements i capacitats necessaris per a desenvolupar un treball adequadament) adquirides al llarg de la vida a través de la teva experiència laboral i / o de qualsevol formació que no hagi donat lloc a un títol oficial.

 

 1. A qui va adreçat?

A persones que no tenen una titulació oficial però que han adquirit coneixements professionals a través de:

   1. L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat i no compten amb una titulació oficial relacionada amb la feina que fan.

   2. La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals però no una titulació oficial. 

 1. Per a què serveix acreditar competències?

   1. Permet obtenir un certificat de professionalitat, sempre que es demostrin totes les unitats de competència. No totes les qualificacions professionals tenen certificats de professionalitat associats.

   2. En la formació per obtenir un certificat de professionalitat, eximeix de l’obligació de cursar els mòduls formatius associats a les unitats de competència demostrades.

   3. Permet convalidar alguns mòduls professionals en cursar cicles formatius de formació professional relacionats, sempre que la persona interessada compleixi amb els requisits d’accés al cicle.

 1. Què és un certificat de professionalitat?

És un certificat oficial, atorgat pel SOIB o l’Administració laboral competent, que acredita que una persona està qualificada per desenvolupar una activitat laboral concreta.

 

 1. Quan puc participar en un procediment d’acreditació de competències? 

Una persona pot participar en un procediment d’acreditació de competències quan, en una comunitat autònoma, es faci una convocatòria oficial i la qualificació professional relacionada amb la seva experiència laboral o formació no formal sigui convocada.

 

 1. Quan es convoquen?

A les Illes Balears, l’IQPIB, des de la publicació del Real decret 143/2021, de 9 de març,convoca procediments d’acreditació de competències oberts, és a dir, sense dates concretes d’inscripció. Els procediments per acreditar i avaluar oberts i les qualificacions professionals convocades es poden consultar al web de l’IQPIB.

 

 1. Quins són els requisits per participar en un procediment d’acreditació de competències?

   • Requisits generals:

    • Tenir la nacionalitat espanyola o equivalent.

   • Requisits específics per a les qualificacions de nivell 1:

    • Tenir 18 anys en el moment de la inscripció.

    • Complir almenys un d’aquests dos requisits:

     • 2 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 1.200 hores treballades, adquirida en els darrers 15 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

     • 200 hores de formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

   • Requisits específics per a les qualificacions de nivell 2 i de nivell 3:

    • Tenir 20 anys en el moment de la inscripció.

    • Complir almenys un d’aquests dos requisits:

     • 3 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 2.000 hores treballades, adquirida en els darrers 15 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

     • 300 hores de formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

 

 1. Què puc fer després d’acreditar determinades unitats de competència? 

   • Si obtens l’acreditació de totes les unitats de competència d’un certificat de professionalitat:

    • Pots dirigir-te al SOIB per demanar el certificat de professionalitat.

    • A més, pots seguir la teva formació inscrivint-te a un cicle de formació professional reglada que contengui les unitats de competència assolides i mirar si ja et poden convalidar alguns mòduls professionals.

   • Si no obtens totes les unitats de competència d’un certificat de professionalitat:

    • Pots completar la formació a través de la formació professional reglada i mirar si les unitats de competència reconegudes són suficients per convalidar algun mòdul professional.

    • Pots inscriure’t als mòduls formatius d’un certificat de professionalitat que permeten obtenir les unitats de competència que falten per obtenir el certificat de professionalitat complet. 

Al final del procés d’acreditació es rebrà el Pla de formació en el qual es concreten per a cada persona les possibilitats que s’han exposat anteriorment.

E. CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (CP)

1. Què és un certificat de professionalitat?

El certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals de l’administració laboral, en el marc del subsistema de formació professional per a l’ocupació. A les Balears, és el Servei d’Ocupació de les Illes Balears que expedeix i gestiona els certificats de professionalitat. És a dir un certificat de professionalitat acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona és competent en una qualificació professional. 

Totes les accions formatives per obtenir un certificat de professionalitat s’estructuren en mòduls teòrics i un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

 

2. Quins nivells hi ha? 

La formació professional per l’ocupació acredita els nivells 1, 2 i 3.

Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, on els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques a aplicar-hi són limitats.

Nivell 2: competència en un conjunt d’activitats professionals molt determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, pertany principalment, a un treball d’execució que pot ser autònom ajustant-se a unes tècniques específiques. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

 

3. Quins són els requisits d’accés?

Requisits nivell 1

No hi ha requisits d’accés i, per tant, no hi ha titulació mínima a aportar.

Requisits nivell 2

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).

  • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.

  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.

  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família professional del certificat al qual es vol accedir.

  • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.

  • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1).

  • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

   • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior.

   • Tenir un títol de formació professional bàsica.

   • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

   • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional.

   • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.

   • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Requisits nivell 3

  • Tenir el títol de Batxiller o de BUP (batxiller unificat polivalent).

  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3.

  • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família professional del certificat al qual es vol accedir. 

  • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es vol accedir.

  • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:

   • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior.

   • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

   • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional.

   • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

   • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys

  • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat.

4. Què són les proves de competències clau?

Superant les proves de competències clau pots demostrar que tens els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament els continguts de qualsevol dels certificats de professionalitat de nivell 2 o nivell 3, encara que no tenguis la titulació requerida. En aquestes proves es valoren els teus coneixements en les àrees següents:

  • Comunicació en llengua catalana

  • Comunicació en llengua castellana

  • Competència matemàtica

  • Comunicació en llengua estrangera

Les proves de competències clau es fan a alguns centres d’educació per a persones adultes (CEPA).