POAP

Convalidacions a formació professional

Requisit indispensable: estar matriculat/matriculada en un centre

Per a sol·licitar la convalidació, la persona ha d’estar matriculada en un centre docent autoritzat, cursant ensenyaments d’FP.

Pujar

Què és una convalidació de mòduls professionals de Formació Professional?

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix que uns estudis reglats oficials del sistema educatiu contenen els resultats d’aprenentatge, continguts i càrrega horària del mòdul o mòduls professionals que se sol·liciti convalidar, i requisit imprescindible estar matriculat en un centre educatiu per a poder sol·licitar-la.

Pujar

Què es pot convalidar?

Mòduls Professionals:

 • Derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre (LOGSE)
 • Derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE)

Mòdul de FOL:

 • De Cicle Formatiu LOGSE a Cicle Formatiu LOE: mòdul FOL cursat + diploma del curs de prevenció de riscos laborals, on han de constar les hores, el contingut i la menció expressa que el curs realitzat s’ajusta al que s’estableix en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
 • De Cicle Formatiu LOE a un altre LOE: es convalidarà, amb independència del cicle formatiu de grau mitjà o superior al que pertanyin. Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol (article 3.6).

Mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora:

 • De Cicle Formatiu LOE a un altre LOE: es convalidarà, amb independència del cicle formatiu de grau mitjà o superior al que pertanyin. Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol (article 3.6).

Mòduls idèntics – codis idèntics – qualificacions idèntiques. Els mòduls professionals que tinguin els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d’aprenentatge, continguts i durada, seran considerats mòduls idèntics, independentment del cicle formatiu al qual pertanyin, i es traslladaran les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol dels cicles en què estiguin inclosos. Per  això serà necessària la sol·licitud de l’alumnat en el moment de realitzar la seva matrícula. Aquests mòduls professionals no hauran, per tant, ser objecte de convalidació.

Mòduls propis: Les administracions educatives poden, en el seu àmbit de competències, establir procediments per a les convalidacions corresponents a aquests mòduls, sempre que es tracti de mòduls idèntics, independentment del cicle al qual pertanyin. Els currículums dels títols d’FP poden incloure mòduls propis establerts per l’administració autonòmica competent, per exemple: mòduls d’idioma com el francès.

Mòdul de Llengua Estrangera:

 • Grau Mitjà: Mòduls professionals o certificacions acadèmiques oficials de nivell intermedi B1 o superior.
 • Grau Superior: Mòduls professionals o certificacions acadèmiques oficials de nivell avançat B2.
 • Titulacions universitàries oficials en Filologia o Traducció i Interpretació de la mateixa especialitat de la llengua estrangera que es vol convalidar.

Pujar

Què no es pot convalidar?

Mòdul d’FCT: ja que és objecte d’exempció per part de la direcció del centre si es compleixen les condicions establertes per a la mateixa (articles 39 i 40.2 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol i article 3.4 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).

Mòdul de Projecte: no es pot sol·licitar la convalidació ni l’exempció, en cap cas (article 3.5 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).

Pujar

Què puc aportar per a convalidar?

Títols de Formació Professional i Mòduls Experimentals de Nivell II o Nivell III, regulats a l’empara de la Llei 14/1970, de 4 d’agost General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa

Unitats de competència oficialment acreditades

Estudis Universitaris oficials

Si la matrícula és en …

 • FP Bàsica: mòduls d’un altre cicle formatiu d’FP Bàsica que s’hagi cursat.
 • Grau Mitjà: unitats de competència oficialment reconegudes, estudis d’FPI, FPII, Mòduls experimentals d’FP de nivell II, nivell III, estudis de cicles formatius de grau mitjà, de grau superior i estudis d’ensenyaments de règim especial del sistema educatiu; en cap cas es pot aportar estudis universitaris oficials de diplomat, llicenciat o grau perquè els cicles de grau mitjà no pertanyen a l’espai de l’educació superior (RD 1618/2011, de 14 de novembre, sobre el reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior).
 • Grau Superior: unitats de competència oficialment reconegudes, estudis d’FPI, FPII, Mòduls experimentals d’FP de nivell III, estudis de cicles formatius de grau superior, estudis d’ensenyaments de règim especial del sistema educatiu i estudis universitaris oficials de diplomat, llicenciat o grau.

Pujar

Què no me serveix per a convalidar?

 • Estudis estrangers, inclosos aquells que han estat objecte d’homologació.
 • Màsters oficials.
 • Títols propis universitaris.
 • Estudis universitaris quan se sol·licita la convalidació de mòduls professionals de cicles formatius de grau mitjà. (RD 1618/2011, de 14 de novembre, sobre el reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior).
 • Estudis convalidats prèviament: Mòduls convalidats o assignatures d’estudis universitaris oficials de diplomat, llicenciat o grau que constin com convalidades, reconegudes, adaptades o superades per compensació (article 3.8 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).
 • Títols equivalents finalitzats: Títols del sistema educatiu que tinguin declarada l’equivalència amb el cicle en el qual es troba el mòdul o els mòduls que se sol·licitin.
 • Certificats d’idiomes no reconeguts oficialment.
 • Certificats de professionalitat anteriors a la Llei orgànica 5/2002 de 19 de Juny de les Qualificacions i de la Formació Professional, o aquells que no expressin les unitats de competència correctament.
 • Experiència professional, formació no formal, informal o d’altres organismes i institucions. (article 3.9 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).

Pujar

Quina documentació necessito?

 1. Sol·licitud segons Annex V de la Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre dirigida a la direcció del centre educatiu on s’efectuï la matrícula degudament emplenada, datada i firmada per la persona sol·licitant. S’ha de fer constar el segell d’entrada de la secretaria del centre educatiu.
 2. Certificat de matrícula en el centre educatiu.
 3. Certificat acadèmic oficial dels estudis aportats. En el cas que constin convalidacions, adaptacions, reconeixements, s’ha d’afegir el certificat acadèmic dels estudis que van donar origen a la convalidació, adaptació o reconeixement.
 4. Si es desitgen convalidar mòduls aportant estudis universitaris, el sol·licitant ha d’incloure els programes de les assignatures cursades i superades que l’alumne/a consideri que donen lloc a la convalidació del mòdul o mòduls sol·licitats. Aquests programes han d’anar segellats per la Universitat. En cada programa ha de constar el mateix curs acadèmic que figura en el certificat com superat. Si no fos així, s’ha d’adjuntar un escrit de la universitat confirmant que els programes són els que es van impartir el curs que es van superar. No es consideraran els programes d’assignatures convalidades, reconegudes, adaptades o superades per compensació. El nombre de mòduls que se sol·licitin no ha de superar el 60% dels crèdits ECTS establerts per als ensenyaments mínims del títol en el cicle del qual s’efectua la matrícula per als quals se sol·licita la convalidació.
 5. En el seu cas, diploma del curs de prevenció de riscos laborals, conforme a la legislació vigent.

Pujar

Com, on i quan s'inicia el tràmit?

El tràmit s’inicia en el centre educatiu en el qual la persona es troba matriculada, per la qual cosa qualsevol informació es facilita a la secretaria.

En el moment de la matriculació es lliura la sol·licitud dirigida a la direcció del centre i la documentació.

No es poden sol·licitar convalidacions en les proves per a l’obtenció directa d’un títol (proves lliures), ja que la normativa estableix que només podran sol·licitar la convalidació o exempció de mòduls professionals, els qui cursin ensenyaments de formació professional en un centre docent autoritzat (article 40.1 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu i article 4 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).

Pujar

Qui ha d'emetre la resolució?

La resolució de la sol·licitud pot ser responsabilitat del centre, de la Comunitat Autònoma o de la Subdirecció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

La Subdirecció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional del Ministeri d’Educació i Formació Professional, quan els estudis aportats són els següents:

 • Estudis Universitaris oficials
 • Títols de Formació Professional i Mòduls Experimentals de Nivell II o Nivell III, regulats a l’empara de la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa
 • Mòduls Professionals derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE) i la persona està matriculada en Mòduls Professionals derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre (LOGSE)

NOTA IMPORTANT

Amb l’objectiu d’agilitar el tràmit de la resolució de convalidació de mòduls professionals de títols de formació professional del sistema educatiu, s’utilitza la Seu electrònica del MEFP per a la notificació de la resolució de les convalidacions que són responsabilitat d’aquest ministeri.

D’aquesta manera el sol·licitant descarregarà directament la resolució de la Seu electrònica del ministeri, quan li arribi la notificació, via correu electrònic , que la resolució es troba disponible.

Així mateix, la Subdirecció General d’Orientació i Formació Professional, comunicarà per correu electrònic al centre, que aquesta resolució ha estat notificada al sol·licitant, enviant a més una còpia de la mateixa en un arxiu adjunt per al seu coneixement, amb el condicionant que el centre no podrà fer-la efectiva mentre l’alumne no li ho comuniqui oficialment.

I per tot això, és imprescindible incloure en la sol·licitud de convalidació, el correu electrònic tant de l’interessat com del centre per a possibilitar la notificació de la resolució.

Pujar

Quina qualificació obtenc?

Si s’aporten Mòduls Professionals LOGSE o LOE: La mateixa qualificació.

La qualificació d’un mòdul convalidat serà l’obtinguda pel sol·licitant en el mòdul professional cursat que consti en la documentació acadèmica corresponent, i que doni lloc a la convalidació. En aquells casos, en els quals la convalidació exigeixi considerar més d’un mòdul professional, la qualificació final serà el resultat del càlcul de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en aquests mòduls, sent únicament d’aplicació quan s’aportin mòduls professionals de formació professional del sistema educatiu (article 3.3 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).

En la resta d’aportacions: Sense qualificació. Consta com CONVALIDAT.

Els mòduls professionals convalidats aportant estudis universitaris, així com els que es convalidin aportant estudis anteriors a la LOGSE, no tendran  assignada cap puntuació, constant en l’expedient de l’alumnat com convalidat i no computaran a l’efecte de càlcul de la nota mitjana. (article 3.10 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre).

Pujar

Com acaba el tràmit?

El tràmit conclou amb l’emissió de la resolució de convalidació sol·licitada. La secretaria informarà per correu elctrònic indicant els mòduls que es convaliden i es disposarà d’un termini de tres dies per persentar al·legacions. La resolució de convalidacions que són responsabilitat del centre educatiu.

Per a les resolucions que són responsabilitat de la Subdirecció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional, s’envia al correu electrònic facilitat per l’alumnat, un missatge que la resolució està preparada. Per a fer efectiva la convalidació el sol·licitant ha de lliurar-la en la secretaria del centre.

El sol·licitant ha d’accedir a la seu electrònica i descarregar el document.

Una vegada lliurada la convalidació en la secretaria, si no es desitja que es faci efectiva, es pot renunciar mitjançant escrit dirigit a la direcció del centre.

Pujar

I si no estic d'acord?

Es pot interposar recurs d’alçada.

Si la resolució l’emet la direcció del centre, el recurs s’interposarà davant l’Administració educativa de la qual depèn aquest centre (Conselleria d’Educació i Formació Professional de la CAIB).

Si la resolució l’emet la Subdirecció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional del Ministeri d’Educació i Formació Professional, s’interposarà davant la Secretaria General de Formació Professional. El recurs no es tramita des del centre sinó que és l’interessat el que ha de tramitar el recurs d’alçada a través d’un registre oficial.

Pujar