Curs d'Especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

chuttersnap-xJLsHl0hIik-unsplash

TORN HORABAIXA

RD 281/2021 (BOE 25/5/21)
CORRECCIÓ

Programacions didàctiques: TMV 

Formació Professional de Grau Mitjà Família professional: Transport i manteniment de vehicles 
Accés: Mitjançant un dels següents títols 
      • Tècnic en Electromecànica de vehicles 
      • Tècnic en Electromecànica de maquinària
      • Tècnic en Manteniment de material rodant ferroviari

Torn: Horabaixa

Duració. 650 hores (1 curs escolars).

Competència general.
La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a fer operacions de manteniment, muntatge d’elements i conjunts, localització d’avaries,
reparació, verificació i ajustament, en vehicles amb sistemes de propulsió híbrids i elèctrics, seguint especificacions tècniques de seguretat i de protecció ambiental, complint la normativa vigent.
 
Entorn Professional

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació daquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat al sector de la producció i
manteniment de vehicles híbrids i elèctrics i subsectors d’automòbils. Entre altres sectors empresarials, cal destacar els que a continuació es relacionen:

a) Empreses de fabricació de vehicles.
b) Empreses de manteniment de vehicles.
c) Empreses de fabricació i distribució de components de vehicles.
d) Empreses de fabricació, comercialització i manteniment d’equips de
comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles.
e) Empreses operadores de flotes de lloguer de vehicles.
f) Empreses dinstal· lació daccessoris de vehicles.
g) Empreses de flotes de serveis públics, transport de passatgers i mercaderies.
h) Empreses dinspecció tècnica de vehicles.
i) Empreses de manteniment i reciclatge de bateries de vehicles.
j) Centres autoritzats de tractament (CATs) de vehicles elèctrics i/o híbrids.

Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són els següents:

a) Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics.
b) Tècnic de manteniment de vehicles híbrids.
c) Tècnic instal·lador d’accessoris de vehicles.
d) Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi.
e) Tècnic de muntatge a empreses de fabricació de vehicles.
f) Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics.
g) Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens.
h) Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió.
i) Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega.
j) Operari dempreses de fabricació de recanvis.
k) Operari de centres autoritzats de tractament (CATs) de vehicles elèctrics i/o híbrids.

 Mòduls del curs.

5060. Seguretat en vehicles híbrids i elèctrics.
5061. Sistemes de propulsió en vehicles híbrids i elèctrics.
5062. Sistemes elèctrics d’alt voltatge, bateries i recàrrega.
5063. Transmissió de forces i gestió tèrmica.
5064. Formació en centres de treball.

 
Distribució horaria dels mòduls