TMV26 - Tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

embarcacions

ATENCIÓ! Aquest estudis es traslladaran al CIFP L'EMBAT

CICLE GRAU MITJÀ - TORN HORABAIXA

Objectius.

Formar professionals que siguin capaços de mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant procediments establerts, complint amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

Perfil professional.

Les tasques més significatives que defineixen el seu perfil professional són les següents:

  • Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo.
  • Planificar el treball de manteniment a realitzar, determinant i organitzant la «logística» associada a l’activitat de mantenimen, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.
  • Executar les activitats de manteniment (muntatge / desmuntatge de components, comprovació de component defectuós, reparació i / o substitució i muntatge dels elements desmuntats), complint el procediment establert pel fabricant i el pla de treball programat, comprovant, finalment, el resultat de l’activitat de manteniment realitzada.
Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars)

Formació en centre educatiu:

1.600 hores distribuïdes setmanalment i per cursos acadèmics i anualment en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

1r CURS

2n CURS

ANUALS

0156

Anglès.(2)

5 h

160 h

 

0260

Mecanitzat bàsic.(2)

3 h

90 h

 

1175

Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions.(2)

6 h

 

190 h

1618

Preparació d’embarcacions d’esbarjo per a treballs de manteniment.

2 h

 

60 h

1619

Manteniment de sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d’esbarjo.

4 h

 

140 h

1620

Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d’esbarjo.

3h

 

90 h

1621

Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions d’esbarjo.

4 h

 

140 h

1622

Tractaments superficials i pintat d’embarcacions d’esbarjo.

3h

 

90 h

1623

Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics i informàtics d’embarcacions d’esbarjo.

 

 

8h

 

180 h

1624

Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo.

 

9 h

220 h

1625

Manteniment de cobertes de fusta i adaptació / reparació de mobiliari a embarcacions d’esbarjo.

 

 

5 h

 

90 h

1626

Formació i orientació laboral.

 

5 h

90 h

1627

Empresa i iniciativa emprenedora.

 

3 h

60 h

  
Formació en centres de treball i Projecte:

400 hores en el darrer trimestre del segon curs.

Quines són les sortides professionals?
Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:
  • Mantenidor generalista d’embarcacions d’esbarjo.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears