TMV 31 - Tècnic Superior en Automoció

automocio

CICLE GRAU SUPERIOR - TORN HORABAIXA

Objectius.

Formar professionals capaços d’organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Perfil professional.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d’automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i d’obres públiques. Companyies d’assegurances.

Empreses fabricadores de vehicles i components. Empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles. Laboratoris d’assajos de conjunts i subconjunts de vehicles. Empreses dedicades a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles. Empreses de flotes de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de passatgers i mercaderies

Duració.

2.000 hores (2 cursos escolars).

Formació en centre educatiu:

1.560 hores distribuïdes anualment, setmanalment i per anys acadèmics en els mòduls següents:

CODI

MÒDUL

HORES ANUALS

1r CURS

2n CURS

0291

Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat (3)

320 h

10 h

0296

Estructures dels vehicles

130 h

4 h

0293

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

230 h

7 h

0294

Elements amovibles i fixos no estructurals

190 h

6 h

0299

Formació i orientació laboral

90 h

3 h

0295

Tractament i recobriment de superfícies

180 h

9 h

0292

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

180 h

9 h

0297

Gestió i logística en el manteniment de vehicles (3)

140 h

7 h

0309

Tècniques de comunicació i de relacions

40 h

2 h

0300

Empresa i iniciativa emprenedora

60 h

3 h

(3) Mòduls professionals amb part dels continguts en llengua anglesa

Formació en centres de treball i Projecte d’Automoció.

FCT 400 hores en el darrer trimestre del 2n curs.

Projecte d’automoció 40 hores en el darrer trimestre del 2n curs.

Quines són les sortides professionals?

Les ocupacions i llocs de feina més rellevants del perfil professional són les següents:

  • Recepcionista de vehicles.
  • Cap de taller de vehicles de motor.
  • Encarregat d’ITV.
  • Perit taxador de vehicles.
  • Cap de servei.
  • Encarregat d’àrea de recanvis.
  • Encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles.
  • Cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.