Curs d'Especialització en Manteniment i seguretat de Vehicles Híbrids i Elèctrics (Accés per grau superior)

chuttersnap-xJLsHl0hIik-unsplash

NOVETAT CURS 2024-25

Torn d’horabaixa

RD 109/2022, (BOE 9/2/22)

Accés per GRAU SUPERIOR
Accés: Mitjançant un dels següents títols 
   • Títol de Tècnic Superior en Automoció
   • Títol de Tècnic Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviónics a Aeronaus
   • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Aeromecànic d’avions amb motor de pistó
   • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Aeromecànic d’avions amb motor de turbina
   • En cas de no tenir les titulacions anteriors, si hi ha disponibilitat de places i l’administració competent ho contempla (fins a un màxim del 20% de les places), és possible accedir si es compleix un dels requisits següents:
    • 1r Si tens un títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional diferent dels que donin accés i acredites experiència a l’àrea professional associada al curs.
    • 2n Si tens un títol de tècnic o tècnic superior de formació professional diferent dels que donin accés i acredites coneixements previs adequats mitjançant una prova de capacitat, una entrevista personal, una sol·licitud de motivació d’ingrés, currículum o experiència laboral.
    • 3r Si no ets titulat/da en FP, però pots acreditar coneixements previs que garanteixin la teva competència per seguir amb èxit el curs d’especialització, mitjançant una prova de capacitat, una entrevista personal, currículum, o experiència laboral. Obtindràs una certificació acadèmica de realització amb aprofitament que substituirà el títol d’especialista (si el curs és de grau mitjà) o el de màster de formació professional (si el curs és de grau superior).

Torn: Horabaixa

Duració. 650 hores (1 curs escolar).

Competència general.

La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a organitzar, planificar, diagnosticar avaries i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística a l’àrea de vehicles híbrids i elèctrics, garantint el compliment de les especificacions tècniques de seguretat i protecció mediambiental, establertes a la normativa vigent.

 
Entorn Professional

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat al sector de la producció i
manteniment de vehicles híbrids i elèctrics i subsectors d’automòbils. Entre altres sectors empresarials, cal destacar els que a continuació es relacionen:

a) Empreses de fabricació de vehicles.
b) Empreses de manteniment de vehicles.
c) Laboratoris d’assajos de conjunts i subconjunts de vehicles.
d) Empreses de fabricació i distribució de components de vehicles.
e) Empreses de fabricació, comercialització i manteniment d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles.
f) Empreses operadores de flotes de lloguer de vehicles. g) Empreses d’instal·lació d’accessoris de vehicles.
h) Empreses de flotes de serveis públics, transport de passatgers i mercaderies.
i) Empreses d’inspecció tècnica de vehicles.
j) Empreses de manteniment i reciclatge de bateries de vehicles.

Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són els següents:

    • Cap de l’àrea de manteniment de vehicles híbrids i elèctrics.
    • Responsable de seguretat a l’àrea de manteniment de vehicles.
    • Encarregat/ada d’inspecció tècnica de vehicles.
    • Responsable de recepció de vehicles.
    • Cap de l’àrea de recanvis i equips de diagnosi.
    • Pèrit taxador de vehicles.
    • Encarregat/da a empreses de fabricació de recanvis.
    • Encarregat/da d’àrea comercial d’equips relacionats amb vehicles.
    • Cap de l’àrea de carrosseria.
 Mòduls del curs.
    • Seguretat en vehicles amb sistemes d’alt voltatge.
    • Tracció elèctrica i híbrida en vehicles.
    • Sistemes d’alt voltatge, emmagatzematge i recàrrega elèctrica.
    • Sistemes de transmissió, fre regeneratiu i control tèrmic.
    • Formació a centres de treball. (FCT)