• Post category:Caps d'Estudis / Destacades
 • Post author:
 • Post last modified:15 d'octubre de 2021
 • Reading time:2 mins read

Eleccions al Consell Social (2021)

Durant final de setembre i les primeres setmanes del mes d’octubre es durà a terme la renovació del Consell Social del centre. 

Promoció de candidats alumant

La resta de candidats podeu enviar les vostres promocions al director del centre i les publicarem.

Informació general

 

 1. QUÈ ÉS EL CONSELL SOCIAL?

És l’òrgan màxim de representació i participació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa.   És en aquest espai on el professorat, l’alumnat i la resta de membres que en formen part, participen i prenen decisions que afecten la vida del centre integrat de formació professional.

 

 1. COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL DEL CIFP JUNÍPER SERRA

El Consell Social del CIFP Juníper Serra el componen els membres següents:

 1. El Director/a del centre, que n’és el president/a.

 2. 3 representants de l’Administració.

 3. 2 professors/es.

 4. 1 alumne/a.

 5. 1 representant del personal d’administració i serveis.

 6. 2 representants proposats per les organitzacions empresarials més representatives.

 7. 2 representants proposats per les organitzacions sindicals més representatives.

 8. Secretari/ària, amb veu però sense vot.

 

 1. FUNCIONS DEL CONSELL SOCIAL.

De conformitat amb l’article 14.3 del RD 1558/2005 de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels CIFP, les funcions del Consell Social són:

 

 1. Establir les directrius per elaborar el projecte funcional de centre i aprovar aquest projecte.

 2. Aprovar el pressupost i el balanç anual.

 3. Realitzar el seguiment de les activitats del centre, assegurant la qualitat i el rendiment dels serveis.

 4. Emetre informe amb caràcter previ al nomenament del Director del centre.